انتقامجو ، رمانی از فردریک فورسایت است ، گرچه نمیتوان دقیقا مانند بسیاری از رمانهای فورسایت ، انتقامجو را رمانی در ژانر جاسوسی به شمار آورد، بلکه بیشتر رمانی جنایی است.

انتقامجو مانند دیگر رمانهای فورسایت در بازه زمانی چندین ساله و در چند قاره میگذرد و از جنگ ویتنام به جنگ بالکان میرسد.

رمان انتقامجو رمان پر کششی است . در طی رمان بخشی از تاریخ جنگ ویتنام و تقریبا تمام جنگ بالکان دوره میشود. کاملا پر کشش و جذاب . در حقیقت میتوان رمان انتقامجو را رمان شکار به حساب آورد.

در انتهای کتاب و زمانی که شکار فرا میرسد ، کمی بزرگنمایی و اغراق به چشم میخورد و داستان چندان پرداخت نشده است که نقطه ضعف عمده ای است. کلا به نظرم هنگامی که جنگ سرد و کا گ ب از جاسوسی نویسان گرفته شده است ، خلا بزرگی بوجود آمده که به سختی قابل جبران است.

فورسایت به شدت تلاش میکند که ماجراهای جنایی و جاسوسی دنیا استفاده کند. ماجرای شکار بازمانده های اس اس و بازمانده های صرب های بالکان سالها صفحات روزنامه ها را پر میکرد؛ که فورسایت در مورد هر دو رمان نوشته است.